Informácia o spracúvaní osobných údajov spoločnosťou FAME management world s. r. o.

podľa § 19 a nasl. zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Zákon o ochrane osobných údajov“) v súlade s článkami č. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len ako „Nariadenie GDPR“)

1. PREVÁDZKOVATEĽ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Všetky práva a povinnosti Prevádzkovateľa, ako aj Vás ako dotknutej osoby sú upravené v Zákone o ochrane osobných údajov v súlade s Nariadením GDPR, ktoré Prevádzkovateľ dôsledne dodržiava. Prevádzkovateľom osobných údajov je osoba, ktorá vymedzí účel a prostriedky spracúvania osobných údajov a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene. Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je spoločnosť FAME management world s. r. o., so sídlom: so sídlom: Námestie SNP 23, Bratislava - mestská časť Staré Mesto, 811 01, IČO: 53 248 830, IČ DPH: SK2121332917, Registrácia: Obchodný register Mestský súd Bratislava III, oddiel sro, vložka číslo: 148486/B (ďalej len „Prevádzkovateľ“)

Kontaktné údaje: 

E-mail: info@fame.management

Telefónne číslo: + 0911 897 896

Na prevádzkovateľa sa môžete kedykoľvek obrátiť

-       osobne na adrese Ulica Svornosti 42, Bratislava - 4. poschodie, alebo

-       písomne na adrese P.O.BOX 27, 820 03 Bratislava, alebo

-       elektronicky na adrese: info@fame.management

Prevádzkovateľ má zároveň poverenú zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov, ktorá dohliada na riadne spracúvanie osobných údajov a na ktorú sa môžete kedykoľvek obrátiť, a to písomne na adrese P.O.BOX 27, 820 03 Bratislava alebo elektronicky na adrese madarova@fame.management.

2. ROZSAH A KATEGÓRIE SPRACÚVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Rozsah, prípadne zoznam spracúvaných osobných údajov, je určený príslušnými právnymi predpismi, ďalej vyplýva priamo alebo nepriamo z online alebo písomnej registrácie, uzatvorenej zmluvy o zhotovení castingových fotografií, resp. zmluvy o vytvorení, použití a šírení umeleckého výkonu ako aj ďalšej zmluvnej dokumentácie alebo je uvedený v súhlase so spracúvaním osobných údajov. Osobné údaje Prevádzkovateľ spracúva v takom rozsahu, aký je nevyhnutný na splnenie účelu ich spracúvania. Ide o údaje v rozsahu: meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu a prechodného pobytu, kontaktné údaje v rozsahu mailová adresa, telefónne číslo, číslo platobného účtu, údaje o výške a váhe, farbe očí a vlasov, konfekčných veľkostiach odevov a obuvi, tetovaní, jazvách, jazykových znalostiach, informácie o zamestnaní a škole, predchádzajúcich skúsenostiach, informácie o zákonnom zástupcovi v rozsahu meno, priezvisko, titul, adresa trvalého pobytu a prechodného pobytu, kontaktné údaje v rozsahu mailová adresa, telefónne číslo.

Na marketingové účely Prevádzkovateľ spracúva nasledujúce kategórie osobných údajov:

a) Základné identifikačne údaje – titul, meno, priezvisko a adresa bydliska

b) Kontaktné údaje – e-mailová adresa a telefónne číslo

c) Informácie o využití produktov a služieb – aké služby ste u nás mali v minulosti, informácie o využívaní klientskej zóny a pod., pričom na základe týchto údajov Vám vieme odporučiť vhodné produkty a služby

d) Informácie zo záznamov telefonických hovorov alebo iných interakcií s Vami, napríklad pomocou e-mailu alebo SMS správ.

3. ZDROJE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje uvedené v predchádzajúcom bode 2 získavame priamo od Vás ako dotknutej osoby alebo nepriamo od Vášho zákonného zástupcu. Osobné údaje resp. niektorý z osobných údajov uvádzate pri prihlásení na odber newslettera, pri registrácii na stránke fame.management, vytvorení písomnej registrácie, uzatvorení zmluvy o zhotovení castingových fotografií, zmluvy o vytvorení, použití a šírení umeleckého výkonu, prípadne na ďalších miestach v online prostredí alebo ďalších dokumentoch.

Osobné údaje môžu tiež v niektorých prípadoch pochádzať z verejne dostupných zdrojov, registrov a evidencií, napríklad z obchodného registra alebo môžu výnimočne pochádzať od tretích osôb, ktoré ich boli oprávnené Prevádzkovateľovi poskytnúť.

4. ÚČEL SPRACÚVANIA

Ak sú osobné údaje spracúvané v súvislosti s plnením zmluvných povinností Prevádzkovateľa, oprávneným záujmom Prevádzkovateľa alebo podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, účel spracúvania súvisí najmä s nasledujúcimi činnosťami:

-        uzatváranie, evidencia a správa zmlúv o zhotovení castingových fotografií, zmlúv o vytvorení, použití a šírení umeleckého výkonu, vrátane starostlivosti o klientov napr. v rámci klientskeho portálu;

-        zabezpečenie všetkých služieb súvisiacich so sprostredkovaním účinkovania klienta v súlade s požiadavkami klientov a odberateľov služieb;

-        prenos osobných údajov odberateľovi služby alebo produktu a pre účely zasielania informácií a obchodných oznámení zo strany Prevádzkovateľa a formulovanie ďalších ponúk služieb zo strany Prevádzkovateľa, predovšetkým v oblasti brigád, práce a reklamy (najmä hostesky , modelky, fotomodelky, tváre pre TV reklamy, živé figuríny, promotérky apod.), elektronických komunikačných služieb

-        riešenie prípadných reklamácií;

-        spracúvanie osobných údajov v rámci účtovníctva;

-        spracúvanie osobných údajov v súvislosti s plnením povinností vyplývajúcich z pracovnoprávneho vzťahu;

-        evidencia a archivovanie;

-        výkon vnútorného auditu, výkon preverenia súladu s právnymi predpismi a pod.;

-        aktívne a pasívne súdne spory.

Ak sú osobné údaje spracúvané na základe súhlasu na marketingové účely, hlavným účelom uvedeného spracúvania je ponúknuť najnovšie informácie o aktuálnych produktoch a službách Prevádzkovateľa, prípadne o ponukách a službách obchodných partnerov Prevádzkovateľa, pričom uvedený účel spracúvania súvisí najmä s nasledujúcimi činnosťami:

-        ponuka produktov a služieb, pričom ponuky môže Prevádzkovateľ poskytovať elektronickou formou, najmä formou e-mailových správ alebo správ posielaných na mobilné zariadenia cez telefónne číslo alebo aplikáciu, ako aj prostredníctvom klientskej zóny;

-        automatizované spracúvanie osobných údajov s cieľom prispôsobiť ponuku Vašim individuálnym potrebám;

-        realizácia spotrebiteľských súťaží;

-        prieskumy spokojnosti s využívanými produktmi a službami.

Súhlas poskytnutý na marketingové účely je dobrovoľný. Je však nevyhnutný na to, aby Prevádzkovateľ mohol zasielať individuálne ponuky produktov a služieb, zabezpečiť spotrebiteľské súťaže a pod., pričom bez takto poskytnutého súhlasu Prevádzkovateľ nie je oprávnený predmetné služby zabezpečiť.

5. PRÁVNY ZÁKLAD

Právnym základom na spracúvanie osobných údajov je štandardne plnenie zákonnej povinnosti (najmä zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov), uzatvorenie, správa a plnenie zmluvných povinností zo zmluvy o zhotovení castingových fotografií, zmluvy o vytvorení, použití a šírení umeleckého výkonu, oprávnený záujem, ktorým je ochrana práv a právom chránených záujmov Prevádzkovateľa a súhlas dotknutej osoby (najmä pre účely marketingu, spotrebiteľských súťaží a pod).

Ak odmietnete poskytnúť Prevádzkovateľovi osobné údaje požadované pre účel plnenia zmluvných povinností Prevádzkovateľa alebo na základe zákona, Prevádzkovateľ nie je povinný uzatvoriť zmluvu o zhotovení castingových fotografií, resp. zmluvu o vytvorení, použití a šírení umeleckého výkonu, ani poskytovať žiadne ďalšie služby.

6. PROFILOVANIE A AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE PRI SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ vykonáva v rámci svojej činnosti aj tzv. profilovanie, čiže automatizované spracúvanie vo vybraných procesoch. Automatizované spracúvanie je také spracúvanie osobných údajov, pri ktorom sú používané výhradne automatické informačné systémy (napríklad softvér a pod.)  alebo webové aplikácie. Prevádzkovateľ sa snaží poskytovať individuálne upravené ponuky produktov a služieb a z tohto dôvodu osobné údaje na základe súhlasu udeleného na marketingové účely profiluje.

7. DOBA SPRACÚVANIA A UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutých osôb po dobu stanovenú podľa príslušných právnych predpisov. Spracúvanie osobných údajov na základe súhlasu je možné len počas doby, na ktorú bol súhlas udelený.

Súhlas je udelený Prevádzkovateľovi na obdobie trvania zmluvného vzťahu a na nasledujúcich 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu alebo do momentu odvolania súhlasu.

Ak nie ste, ani sa nestanete klientom Prevádzkovateľa, súhlas bude v platnosti 10 rokov od udelenia alebo do momentu odvolania súhlasu.

Po uplynutí príslušnej doby budú osobné údaje vymazané, ak ich uchovávanie nebude vyžadované v zmysle príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky.

8. PRÍSTUP K OSOBNÝM ÚDAJOM A KATEGÓRIE PRÍJEMCOV OSOBNÝCH ÚDAJOV

Na spracúvanie osobných údajov môže mať k osobným údajom okrem Prevádzkovateľa a jeho zamestnancov prístup aj ďalšie osoby, ktoré spracúvajú osobné údaje ako sprostredkovatelia. Nakoľko sa s ohľadom na rozsah služieb poskytovaných Prevádzkovateľom jedná o veľmi široký okruh sprostredkovateľov, nižšie sú uvedené jednotlivé kategórie sprostredkovateľov:

- fotografi,

- poskytovatelia IT služieb,

- poskytovatelia účtovných služieb,

- advokátske kancelárie,

- orgány verejnej moci,

-spolupracujúce agentúry,

-televízne spoločnosti;

-odberatelia služieb alebo produktov v oblasti brigád, práce a reklamy (najmä hostesky, modelky, fotomodelky, tváre pre TV reklamy, živé figuríny, promotérky apod.)

- ďalšie osoby, ktoré poskytujú služby pre Prevádzkovateľa a spracúvajú osobné údaje v jeho mene na základe zmluvy o spracúvaní osobných údajov.

Konkrétny priebežne aktualizovaný zoznam hlavných príjemcov nájdete na fame.management v časti Ochrana osobných údajov.

Na spracúvanie osobných údajov na marketingové účely môže mať k osobným údajom okrem Prevádzkovateľa a jeho zamestnancov prístup aj ďalšie osoby, ktoré spracúvajú osobné údaje ako sprostredkovatelia. Napríklad to môžu byť externé spoločnosti, ktoré spravujú IT systémy alebo poskytujú iné služby v súvislosti so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely, ktoré boli za týmto účelom písomne poverené Prevádzkovateľom písomnou zmluvou, a to najmä spoločnosti

  • VEGA solutions s.r.o., Dvorská cesta 23, 940 02 Nové Zámky, IČO: 44 464 762

9. PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY PRI SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Dotknutá osoba si môže pri spracúvaní osobných údajov uplatniť nasledujúce práva:

- právo na prístup a na informácie k svojím osobným údajom,

- právo na opravu osobných údajov,

- právo na výmaz osobných údajov,

- právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,

- právo na prenosnosť osobných údajov,

- právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov,

- právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania,

- právo kedykoľvek odvolať súhlas (ak je súhlas právnym základom spracúvania),

- právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu t.j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, kontaktné údaje: +421 2 3231 3214, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

Dotknutá osoba si uvedené práva môže uplatniť v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov a Nariadením GDPR, ako aj ďalšími príslušnými právnymi predpismi.

Voči Prevádzkovateľovi si dotknutá osoba môže svoje práva uplatniť prostredníctvom písomnej žiadosti, a to:

-       osobne na adrese Ulica Svornosti 42, Bratislava - 4. poschodie, alebo

-       písomne na adrese P.O.BOX 27, 820 03 Bratislava, alebo

-       elektronicky na adrese: madarova@fame.management.

 

Informácie o spracúvaní vašich osobných údajov

Informácie zahŕňajú hlavne: identifikáciu a kontaktné údaje Prevádzkovateľa, jeho zástupcu a prípadne aj zodpovednej osoby ak je ustanovená, účely spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, príjemcu alebo kategórie príjemcov osobných údajov, informácie o prenose osobných údajov do tretích krajín, obdobie uchovávania osobných údajov, oprávnených správcov, zoznam vašich práv, možnosť obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov, zdroj spracovávaných osobných údajov, informácie o tom, či a ako dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu.

Právo na prístup k osobným údajom

Máte právo na potvrdenie toho, či osobné údaje sú alebo nie sú spracúvané a ak áno, máte prístup

-       k informáciám o spracúvaní,

-       kategóriách dotknutých osobných údajov,

-       príjemcoch alebo kategóriách príjemcov,

-       období uchovávania osobných údajov, ako aj

-       právo na informácie o Vašich právach, o práve podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov,

-       informácie o zdroji osobných údajov,

-       informácie o tom, či dochádza k automatizovanému rozhodnutiu a profilovaniu,

-       informácie a záruky v prípade prenosu osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.

Zároveň máte právo na poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov.

 

Právo na opravu alebo doplnenie osobných údajov

Ak Prevádzkovateľ spracúva neaktuálne, nesprávne alebo neúplné osobné údaje (napríklad adresu bydliska, ktoré ste medzičasom zmenili) informujte nás o tejto skutočnosti a my osobné údaje opravíme resp. doplníme.

Právo na výmaz osobných údajov

V niektorých zákonom stanovených prípadoch je Prevádzkovateľ povinný osobné údaje na Váš pokyn vymazať. Každá takáto žiadosť však podlieha individuálnemu posúdeniu, pretože aj Prevádzkovateľ má povinnosť alebo oprávnený záujem naďalej spracúvať osobné údaje.

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Ak si želáte, aby Vaše osobné údaje Prevádzkovateľ spracúval obmedzene po splnení podmienok obmedzeného spracúvania v presne Zákonom o ochrane osobných údajov vymedzených prípadoch.

Právo na prenosnosť osobných údajov

Ak je to technicky možné a ak sú súčasne splnené podmienky v zmysle Zákona o ochrane osobných máte právo žiadať o prenos osobných údajov k ďalšiemu prevádzkovateľovi v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte.

Právo namietať spracúvanie a automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania

Ak zistíte alebo sa domnievate, že osobné údaje v konkrétnej situácii spracúva Prevádzkovateľ  v rozpore s ochranou vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore s právnymi predpismi, spojte sa s Prevádzkovateľom a požiadajte o vysvetlenie alebo odstránenie. Námietku môžete taktiež uplatniť aj priamo proti automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu vrátane profilovania.

Vyjadrenia a prípadné informácie o prijatých opatreniach Prevádzkovateľ poskytne čo najskôr, najneskôr však do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. V odôvodnených prípadoch s ohľadom na komplexnosť a počet žiadostí môže Prevádzkovateľ túto lehotu predĺžiť o ďalšie dva mesiace, a to aj opakovane. Prevádzkovateľ je povinný Vás informovať o každom takom predĺžení do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi predĺženia lehoty.

Uvedené práva si môžete uplatniť v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov a Nariadením GDPR, ako aj ďalšími príslušnými právnymi predpismi.

Voči Prevádzkovateľovi si môžete svoje práva uplatniť prostredníctvom písomnej žiadosti, a to:

-       osobne na adrese Ulica Svornosti 42, Bratislava - 4. poschodie, alebo

-       písomne na adrese P.O.BOX 27, 820 03 Bratislava, alebo

-       elektronicky na adrese: madarova@fame.management.

10. ODVOLANIE SÚHLASU SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

Súhlas so spracúvaním osobných údajov je založený na princípe dobrovoľnosti t.j. súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom e-mailu zaslaného na e-mailovú adresu madarova@fame.sk, s uvedením Vašich osobných údajov minimálne v rozsahu meno a priezvisko, adresa bydliska spolu s informáciou, že si neželáte, aby Prevádzkovateľ spracúval Vaše osobné údaje (prípadne ak by ste chceli dostávať iba vybrané ponuky, uveďte, prosím, o aké ponuky ide, aby sme vám mohli vyhovieť).

11. SÚBORY COOKIES

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie webovej lokality sú niekedy na vašom zariadení ukladané malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná prax väčšiny veľkých webových lokalít. Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

Tieto webstránky používajú súbory cookies na zhromažďovanie anonymných štatistických informácií o návštevníkoch, zapamätanie si používateľských nastavení, pre lepšie prispôsobenie reklám záujmom návštevníkov a pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránok. Súbory cookie sa nebudú používať na iný účel ako je uvedený. Udelený súhlas s cookie sa dá jednoducho odobrať pomocou nastavení vyššie na tejto stránke.

Súbory cookie môžete kontrolovať a/alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.

V prípade, ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky k spracúvaniu Vašich osobných údajov, kontaktujete nás prosím prostredníctvom e-mailu na e-mailovej adrese: madarova@fame.management.

Aktuálne informácie o ochrane osobných údajov sú zverejnené na webovej stránke fame.management v časti Ochrana osobných údajov a tiež na obchodných miestach Prevádzkovateľa.